Artikel
 - 21.10.13

DIAPLAN: Nye veje til god planlægning

Fire kommuner og et plankoncept med fire dimensioner for god planlægning er udgangspunkt for Københavns Universitets projekt, DIAPLAN. Målet er at udvikle nye modeller for helhedsorienteret planlægning i det åbne land, og arbejdet giver god inspiration til udvikling af danske yderområder, hvor landskabet ofte er ét af de primære potentialer. Lektor Lone Søderkvist Kristensen gør status.

OdsherredMed udgangspunkt i fire kommuners konkrete udfordringer, har DIAPLAN udviklet og afprøvet nye modeller for planlægning med udgangspunkt i stedets vilkår og karakter. Foto: Odsherred Kommune 

Fokus på helhedsorienteret planlægning
Hvordan kan man forbedre sammenhængen mellem landsbyen og det åbne land? Hvordan skaber man et nyt rekreativt område, samtidig med at naturen beskyttes, og lodsejerne inddrages? Og hvordan giver man adgang til landskabet og formidler et steds geologiske arv?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som Københavns Universitets projekt, DIAPLAN, har taget under behandling. Baggrunden er indførelsen af strukturreformen, som trådte i kraft i 2007 og overdrog ansvaret for planlægning af det åbne land fra amterne til kommunerne. En forandring, der udfordrer vante arbejdsgange og metoder, men også åbner for nye muligheder, mener Lone Søderkvist Kristensen. Hun er lektor på Københavns Universitet og sammen med professor Jørgen Primdahl har hun ansvaret for projektet, DIAPLAN, der handler om steds- og dialogbaseret planlægning:

"Hvor man tidligere var meget sektororienteret, er der i dag behov for en mere helhedsorienteret planlægning, der tager udgangspunkt i det enkelte steds kvaliteter, problemstillinger og potentialer," forklarer hun om  baggrunden for DIAPLAN og uddyber så: "Det åbne land skal planlægges ud fra en mængde forskellige interesser, som ikke nødvendigvis er lette at forene. For eksempel: råstofs- , landbrugs- ,  kulturarvs- samt natur- og rekreative interesser. I dag fungerer det ved, at man foretager enkeltudpegninger inden for de forskellige sektorer, og det kan være godt nok. Men den form for planlægning forholder sig ikke til helheden."

Netop dét er DIAPLANs ærinde. Med udgangspunkt i fire kommuners konkrete udfordringer, har projektet udviklet og afprøvet nye modeller for planlægning med stedets vilkår og karakter i centrum. Dertil kommer et fokus på samarbejde på tværs af fagdiscipliner og inddragelse af en lang række forskellige aktører - lige fra borgere til ildsjæle, erhvervsorganisationer, lokale museer, politikere og kommunale embedsmænd.

Fire dimensioner
Målet med DIAPLAN er at udvikle nye, konkrete forslag til løsninger og metoder til at forvalte og planlægge det åbne kulturlandskab. Udgangspunktet er konkrete projekter i Skive, Morsø, Odsherred og Jammerbugt Kommuner, mens selve det strategiske udgangspunkt bygger på fire planlægningsdimensioner, udtænkt af den toneangivende, engelske planforsker Patsy Healy.

"Vi har forsøgt at omsætte Healys fire dimensioner for byplanlægning til en 'åbent-land-kontekst'," forklarer Lone Søderkvist Kristensen og skitserer dimensionerne én for én. De første to dimensioner handler om at skabe opmærksomhed på helheden: "Før man kan foretage nødvendige strategiske valg i forbindelse med udviklingen af et sted, er man nødt til at vide, hvad man har. Derfor gælder det først og fremmest om at forstå stedets fysiske virkelighed og kende de mennesker, der bebor det. Hvilke ønsker og behov har de? Hvilke ressourcer? Samtidigt skal det undersøges, hvilke potentialer, der kan udvikles, og stedets udviklingsmuligheder skal prioriteres."

Tredje dimension handler om at mobilisere og 'berige' de ressourcer, man har til rådighed. Om at bringe forskellige fagligheder sammen, om at skabe en fælles forståelse for landskabet og om at undersøge mulighederne for at genanvende det eksisterende på nye måder. Til sidst - i fjerde dimension - udvikles og udvælges de konkrete strategiske idéer, koncepter, rammer og fyrtårnsprojekter. I denne dimension foretages de nødvendige strategiske valg. En proces, der også indebærer strategiske fravalg.

Og det viste sig at være relativt ukompliceret at omsætte Healys fire dimensioner til det åbne land og de fire kommuners konkrete projekter, fastslår Lone Søderkvist Kristensen. "Vores erfaringer viser, at metoden er særdeles brugbar til at nytænke, koordinere og forbedre politikker og handlinger samt skabe grobund for nye samarbejder på tværs af en lang række forskellige aktører," siger hun og opridser de fire projekter, det hele handler om: Mens Morsø Kommune har fokus på at fremme sammenhængen mellem landsbyen Karby og landskabet udenom, er udgangspunktet i Skive at forbedre og skabe adgang til et rekreativt landskab og dermed forbedre sammenhængskraften i den sammenlagte kommune. Og mens man i Jammerbugt Kommune ønsker at sikre jordbrugets fremtid, satser Odsherred Kommune på at skabe bedre tilgængelighed til landskabet og formidle stedets geologi gennem udvikling af en Geopark.

Samarbejde skaber udvikling
I dag er strategierne udviklet, og inddragelsesprocesserne gennemført, og det er nu op til kommunerne og de lokale aktører at drive projekterne videre. Endnu er der kun skabt enkelte, synlige fysiske resultater, men processen er i gang, og nye samarbejder stablet på benene.

For eksempel i Odsherred: Med støtte fra Stedet Tæller er Odsherred Kommune godt i gang med at etablere en højderygsti, flere formidlingstiltag er sat i søen, og der er skabt nye samarbejder på tværs af kommune, lodsejere og lokale foreninger. I Skive arbejder syv sogne sammen om den videre projektudvikling, mens borgerne i Karby bl.a. er i gang med at gøre et projekt om hegning og afgræsning af 250 hektar naturarealer til virkelighed. Projekternes deltagere har fået øjnene op for kvaliteterne i det landskab, der omgiver dem, sideløbende med at lokale tiltag i dag er sat ind i en overordnet, strategisk sammenhæng.

Og netop denne sammenhæng udgør måske den vigtigste erfaring fra projektet: "Lokalsamfund kan meget på egen hånd. Men vores erfaring viser også, at hvis borgerne arbejder alene, så arbejder de med enkeltstående projekter. Det skaber en langt større effekt, når de enkelte projekter koordineres i forhold til en overordnet, strategisk proces, og kommunen tager ejerskab og bidrager med viden og ressourcer," siger Lone Søderkvist Kristensen og fremhæver atter Odsherred Kommune: "Her blev projektet en del af en helt ny strategi for hele kommunen, og politikerne blev taget i ed fra begyndelsen. Resultatet er en proces, der har skabt forankring - både politisk, i forvaltningen og i lokalområderne. Præcis den kombination kan skabe de bedste vilkår og udviklingsmuligheder for fremtidens landdistrikter."

Læs mere på www.diaplan.dk. I begyndelsen af 2014 udkommer desuden en bog med projektets erfaringer.

Læs mere om højderygstien i Odsherred 

 


Oversigtskort