Nyt fra kampagnen
 - 23.01.17

Ny bymidte, promenade og engbro skal vende Øster Hurup

Arkitektfirmaet Møller og Grønborg vandt sidste år opgaven med at omsætte intentionerne i en helhedsplan for Øster Hurup til et konkret projekt. Nu er projektet præsenteret for borgerne, og første spadestik tages efter sommerferien. Resultatet står klart omkring påske 2018. Projektet realiseres med støtte fra Mariagerfjord Kommune og Stedet Tæller.

Øster Hurup
En ny "engbro" skal lede fodgængere over strandengsarealet og ud ved lystbådehavnen. Illustration: Møller og Grønborg

Siden foråret 2016 har en aktiv gruppe fra Øster Hurup bestående af borgere, foreninger og erhverv arbejdet tæt sammen med Møller og Grønborg og kommune om at konkretisere ideerne og formålet med et projekt, som skal fremhæve stranden og havnen.

Det skal ske ved at vende byen 90 grader i forhold til den nuværende hovedakse, landevejen, og ved at give byens centrale rum et kvalitetsløft. Derudover skal byen bindes bedre sammen for de bløde trafikanter. Målet er at gøre byen mere attraktiv for turister og erhvervsliv og samtidig gøre stedet til et mere aktivt sted for byens helårsbeboere.

"Det er et fantastisk godt og flot projekt, der nu ligger klar til at blive realiseret", udtaler borgmester Mogens Jespersen. "Det glæder mig både på byens vegne, og på vegne af de mange turister, der gæster området, at by, vand og havn forbindes så godt",

Projektet er støttet af Stedet Tæller, som støtter udvikling og realisering af i alt 15 projekter i kystbyer i yderområderne. Projekterne skal forbedre kvaliteten i det fysiske miljø i samspil med kommunale strategier, styrke turismen og gøre kystbyerne bedre at bo i - året rundt.

Mulighed for ophold, aktiviteter og udsigt
De konkrete fysiske tiltag er udviklet af arkitektfirmaet Møller og Grønborg og skaber bedre muligheder for ophold, aktiviteter, udsigt og leg:

Ved at nedrive dele af den gamle skole og to gamle tjenesteboliger skabes et stort rum foran byens centrale multihus og hal. Ved samtidig at forlægge Langerimsvej, der i dag løber ud på Kystvejen, skabes et trygt og sammenhængende byrum, der kan danne ramme om ophold, aktiviteter og leg. Og ikke mindst vil nye og tydelige parkeringspladser med indkørsel fra Kystvejen medvirke til en bedre regulering af p-forholdene i midtbyen - ikke mindst om sommeren, når tusindvis af gæster besøger byen.

Pladsen opbygges med beplantning og klitdannelse i forskellige niveauer, så der dannes forskellige zoner og små lommer. Samtidig er pladsen del af et forløb mellem særligt hallen/multihuset og parkeringspladserne - et tiltag, som vil skabe trafik og liv på de tider af året, hvor der er knap så mange besøgende i byen, men stadig mange aktiviteter i multihuset.

Som et pejlemærke på pladsen opføres et flerfunktionelt "tårn" i direkte forlængelse af pladsens sigte mod havet. Herfra kan man kigge udover havnen, og samtidig vil trappen være en opholdsmulighed på vejen op, hvor man sætter sig med sin is og betragter bylivet. Legemuligheder etableres på siderne af tårnet, og et offentligt toilet bygges ind i konstruktionen.

Ensartet belægning skaber en sammenhæng til Havnepladsen, som er vejen, der fører til havnen. Her etableres en promenade på den nordlige side af vejen, så bløde trafikanter får bedre forhold.

Hvor vejen skifter fra boligområde til alene at udgøre forbindelse til havnen, krydser promenaden over på sydsiden af vejen. Herfra etableres en "engbro" for fodgængere, så man ledes over strandengsarealet og føres ud ved lystbådehavnen. Denne bro etableres med reference til datidens adgang til havnen. Tidligere ankom man via en træbro, men en storm ødelagde tilbage i 1940'erne denne forbindelse, og efterfølgende er havnen blevet landfast.

Den gamle havbund er nu omdannet til strandengareal. Med en let hævet bro over engen, vil projektet skabe en markant naturoplevelse og give en logisk og æstetisk ankomst til havnen i forhold til den nuværende løsning, hvor man færdes langs kanten af vejen og ledes ind gennem boligområdet på havnen.

Projektet omfatter realiseringen af disse første to etaper - det nye bytorv og etableringen af promenaden og engbroen. Nedrivningen af de gamle bygninger kommer til at foregå i foråret. Projektets første spadestik finder sted efter sommerferien, og det hele forventes at stå klart til påske 2018. på projektet. 


Oversigtskort