Nyt fra kampagnen - opsamling
 - 19.06.13

Stedet Tæller i Spinderihallerne - informationsmøde i Vejle

30. maj inviterede Realdania til informationsmøde om Stedet Tællers anden ansøgningsrunde i Spinderihallerne i Vejle. Godt 120 interesserede mødte op for at høre mere om kampagnen og stille spørgsmål. Dagen satte fokus på yderområdernes muligheder og udfordringer og på, hvordan aktivering af stedbundne potentialer kan bidrage til lokal udvikling.

Informationsmøde 30. maj
Yderområderne har potentiale, og yderområderne skal udvikles på yderområdernes kvaliteter - ikke på byernes præmisser, var ét af budskaberne på dagen. 

Fordi Stedet Tæller, oplæg ved Karen Skou, Realdania
Fraflytning fra land til by præger de fleste yderområder. Jobs og uddannelsesmuligheder ligger i de større byer, og det er svært for landdistrikterne at fastholde særligt de yngre befolkningsgrupper. I dag står yderområderne midt i en epokegørende omstilling, og vi har behov for at finde ud af, hvad deres rolle skal være i fremtiden.

Sådan lød ordene fra projektleder Karen Skou fra Realdania, som skød informationsmødet i Vejle i gang med en introduktion til Realdanias vision for yderområderne: Vi kan ikke ændre på befolkningstilbagegangen, men vi kan styrke og aktivere de kvaliteter og potentialer, der knytter sig til stedet - dvs. kulturarv i bygninger og landskab, lokalt engagement, plads og ro, lød budskabet.

Karen Skou pointerede, at den største effekt opnås, når flere initiativer understøtter hinanden som perler på en snor, og at samarbejde mellem kommune, civilsamfund og erhverv er altafgørende. Derfor bør civilsamfundets initiativer understøttes af de kommunale strategier - og omvendt.

At det kan lykkes, viser erfaringer fra det 5-årige partnerskabsprojekt Mulighedernes Land, som frem mod udgangen af 2012 arbejdede med at finde nye svar på yderområdernes udfordringer gennem 16 nytænkende demonstrationsprojekter. Erfaringerne herfra er samlet i publikationen Nye veje til udvikling af yderområder.

Læs mere

Søg støtte i kampagnen, oplæg v/Kirstine Cool, Dansk Bygningsarv
Kirstine Cool er daglig projektleder af Stedet Tæller. I sit indlæg præsenterede hun mulighederne for at søge støtte i kampagnen og skitserede de kommende milepæle:

 • 21. oktober byder ansøgere ind med en projektidé og de valgte faglige rådgivere.
 • November 2013 - januar 2014 vælger Realdania - med støtte fra et fagligt ekspertpanel - de projektidéer, der får projektudviklingsstøtte.
 • I januar 2014 offentligøres de valgte projektidéer.
 • 4. marts 2014 mødes de valgte projektteams til en fælles udviklingsworkshop.
 • 18. august 2014 afleverer de udvalgte projektteams forslag til konkrete, fysiske realiseringsprojekter.
 • August - oktober 2014 vælger Realdania - med støtte fra et fagligt ekspertpanel - de projekter, der får støtte til realisering.
 • Oktober 2014: Realiseringsprojekterne offentliggøres.
 • November 2014: Realisering påbegyndes.

Ansøgere i kampagnen bør desuden være opmærksom på EU's udbudsregler og tilbudsloven, som foreskriver, at offentlige projekter over særlige beløbsgrænser skal i udbud. Der kan også være krav om udbud hos nogle bidragsydere. Ansøgere bør ved valg af rådgiver i udviklingsfasen tage højde for, at projekterne ofte ville skulle udbydes offentligt forud for realiseringsfasen.

Læs mere


Værdien af samarbejde, oplæg v/Vivi Granby, Bornholms Regionskommune, og Thorbjørn Stenholm fra Bornholms Klatreklub

Bornholmske Vang Pier er eksempel på et sted, hvis unikke kvaliteter og potentialer er blevet realiseret. Pieren blev oprindeligt bygget til udskibning af granit, men er i dag omdannet som ramme om badning, lystfiskeri og fritidsaktiviteter som kajaksejlads, dykning og klatring. Nu kan alle spadsere på molen og opleve den unikke, nordbornholmske klippekyst fra havet. Også de bagvedliggende stenbrud indgår i omdannelsen af det tidligere industriområde til rekreativt område for natur og friluftliv.

Projektet er gennemført som en del af partnerskabsprojektet Mulighedernes Land som et offentligt-privat samarbejde mellem NCC Roads A/S og Bornholms Regionskommune. En lang række foreninger har siddet med om bordet - heriblandt Bornholms Klatreklub, en lokal cykelklub og de lokale naturfredningsforeninger. Og selvom flere forskellige interesser var i spil, er det lykkedes at kabe en fælles dagsorden for videreudvikling af området.

Som projektleder kunne kommunen drage fordel af de lokale ildsjæles engagement, viden og spidskompetencer, sagde de to oplægsholdere samstemmende. De understregede, at det har taget tid at udvikle og skabe bredt ejerskab til anvendelsen af området.

I dag er Vang Pier og strand blevet tilløbsstykker for borgere og turister, og indretningen af bruddene er i sidste implementeringsfase. For Bornholms Klatreklub har projektet medvirket til, at interessen for at klatre på Bornholm er eksploderet, og foreningen er gået fra at have blot otte medlemmer til medslemsstop. De nye klatremuligheder og et generelt kompetenceløft gør det muligt at afholde flere events og instruere besøgende.

Læs mere


Højderygstien i Odsherred, oplæg v/Thomas Adelskov, Odsherred Kommune
Næste oplægsholder var Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune. I 2012 modtog kommunen støtte gennem Stedet Tæller til at etablere en højderygsti, der formidler, åbner og skaber sammenhæng mellem områdets største kvaliteter: istidslandskabet, kulturminderne og landskabet som kunstnerisk og rekreerende faktor.

Projektet skaber synergi til GeoPark Odsherred, som blev officielt indviet i sommeren 2011 med otte oplevelsessites i landskabet og et lille udstillingslokale - skolestuen på Dragsholm Slot. Målet er at få GeoPark Odsherred optaget i det internationale geoparknetværk European Geoparks Network, som støttes af UNESCO, og at gøre den til paraply for erhverv, turisme, kulturliv og branding af Odsherred.

Overordnet er formålet dog at brande egnen, både udadtil og indadtil, forklarede Thomas Adelskov. Når geoparken er realiseret får borgere, landliggere og turister adgang til et historisk og geologisk interessant oplevelseslandskab - et landskab, der både vil bidrage til at styrke turismen og skabe afsæt for stedbunden innovation, fx i forbindelse med Lammefjordens fødevareproduktion.

"Landskabet er grundstenen, som giver os fantastiske oplevelser, gode råvarer og gør, at her er dejligt at være. Vi kan ikke tilbyde det samme som de store byer, men vi kan tilbyde noget andet. Og det er lige præcis det, GeoPark Odsherred og højderygstien handler om. Her er noget at bygge videre på," sagde Thomas Adelskov blandt andet.

Læs mere


Steders betydning, oplæg v/Thomas Martinsen, Dansk Bygningsarv
Yderområderne har potentiale, og yderområderne skal udvikles på yderområdernes kvaliteter - ikke på byernes præmisser. Sådan lød budskabet fra dagens sidste oplægsholder, Thomas Martinsen, der er direktør i Dansk Bygningsarv. Han lagde ud med at skitsere de strukturelle udfordringer:

 • I 2040 vil yderområdernes befolkning være gået tilbage med 3,9 procent - og det betyder, at fx Lolland vil være nede på en befolkning, der svarer til 60 procent af befolkningen i 1970.
 • Befolkningen i hele landet vil til gengæld være forøget med 8,7 procent.
 • I yderområderne står 8 procent af alle helårsboliger tomme mod 6 procent i resten af landet.

Konsekvensen er et mindre indtægtsgrundlag og færre mennesker til at drive den positive udvikling.

Men yderområderne har også store kvaliteter at bygge videre på: Naturen, der dyrkes, opleves og spises, et stærkt lokalt engagement, ro og stilhed.

Som en del af Stedet Tæller lancerede Realdania i 2011 undersøgelsen Agenda Y om yderområdernes udfordringer og muligheder. Undersøgelsen viste bl.a.:

 • At 24 procent af danskerne drømmer om at bo i yderområderne.
 • At 64 procent af danskerne har holdt ferie i yderområderne inden for det seneste år.
 • At 87 procent af danskerne ser yderområdernes kyster, strande og hav som en væsentlig kvalitet.
 • At 82 procent af danskerne ser naturen som en væsentlig kvalitet.
 • At 42 procent af danskerne har købt produkter fra yderområderne inden for det sidste år.

Danskerne ser sig selv som en del af yderområderne, og det er måske det største potentiale, yderområderne har, slog Thomas Martinsen fast.

Selvom en stadig større del af befolkningen rykker sammen i og omkring byerne, og antallet af borgere i yderområderne falder, betyder det ikke, at der ikke er noget at komme efter. Vi kan måske ikke vende den strukturelle udvikling, men formår vi at udvikle yderområdernes unikke kvaliteter og ressourcer, kan vi forbedre livskvaliteten lokalt. Til glæde for dem, der bor i yderområderne, og for alle dem, der meget gerne kommer på besøg.

Læs mere


Oversigtskort

Bestil publikation

Agenda Y - Yderområdernes potentialer stiller skarpt på de uudnyttede stedbundne potentialer i de danske yderområder.

Bestil publikationen på info@stedet-taeller.dk. Prisen er 50 kr. inkl. porto, eksp. og moms.

Hent publikationen i pdf

Kampagnesekretariat

E: info@stedet-taeller.dk
T: +45 25 34 27 25

Kampagnesekretariat

E: info@stedet-taeller.dk
T: +45 20 46 92 84